DORADZTWO EKONOMICZNE
Wyceny przedsiębiorstw

 

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw. Do naszych klientów należeli między innymi Nafta Polska S.A., PEC Gorzów oraz Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Wykonujemy wyceny do celów:
-  inwestorskich - nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa, jego udziałów lub akcji,
- przekształceń własnościowych - fuzje, podziały spółek,
- przekształceń form prawnych – np. z spółki jawnej w z o.o., lub z o.o. w akcyjną,
- podwyższenia kapitału własnego, wnoszenia aportów,
- procesów prywatyzacyjnych,
- upadłościowych – sprzedaż przedsiębiorstwa lub udziałów przez syndyka,
-  wewnętrznych – ocena wdrażanych strategii i rozwiązań oraz ich wpływ na wartość firmy.

W zależności od celu wyceny ustalane są indywidualnie zastosowane metody sporządzania wyceny.
 
Due dilligence 

 

Na zlecenie potencjalnego inwestora wykonujemy pełną analizę standingu finansowego i prawnego wybranego przedsiębiorstwa. Przeprowadzana kontrola obejmuje swoim zakresem zarówno aspekty ekonomiczne, podatkowe jak i prawne dotyczące działalności będącego przedmiotem zlecenia podmiotu. W ramach zlecenia przeprowadzamy szczegółową analizę sprawozdań finansowych, ryzyk finansowych i podatkowych, oceny wpływu zawartych umów oraz ewentualnych nieprawidłowości.

Do Państwa dyspozycji mamy doświadczony zespół posiadający wiedzę z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego. Projektami tego typu, kierują osoby posiadające tytuł biegłego rewidenta, a w skład zespołu wchodzą między innymi radca prawny lub adwokat.

 

Biznes plany

 

Planowanie jest podstawowym procesem umożliwiającym podejmowanie racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwie oraz ocenę realizacji założonych celów.  Naszym celem jest wspomożenie Państwa w sporządzeniu prawidłowych i rzetelnych planów w zakresie biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy takowe plany będą potrzebne do prezentacji zewnętrznej. Posiadamy wieloletnią praktykę w sporządzaniu takich planów, w szczególności dla celów:
- finansowania zewnętrznego - kredyty bankowe, pożyczki z funduszy inwestycyjnych,
- uzyskania dotacji Unijnych (sporządzamy również całościowe wnioski o dotacje),
- oceny efektywności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- studium wykonalności projektów.

Poza sporządzaniem całościowym biznes planów oferujemy swoje usługi w zakresie doradztwa przy sporządzaniu planów wewnętrznych np. budżetów połączonych z przepływami środków pieniężnych oraz przeprowadzania analiz wskaźnikowych.

 

Przekształcenia i restrukturyzacje

 

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie przekształceń i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Na Państwa zlecenie przeprowadzamy cały proces począwszy od przygotowania koncepcji przekształcenia lub restrukturyzacji, wyboru najkorzystniejszej pod względem finansowym i podatkowym metody, aż do zakończenia procesu włącznie z rejestracją zmian w KRS oraz doradztwem w zakresie księgowego ujęcia i podatkowego rozliczenia procesu.

 

Wspomagamy również częściowo procesy przekształceniowe poprzez:

- weryfikację planów i harmonogramów przekształcenia,
- sporządzenie i weryfikację wyceny przedsiębiorstw dla celów przekształceniowych,
- sporządzając analizy prawno-podatkowe skutków przekształcenia,
- doradztwo w zakresie całego procesu oraz ryzyk z nim związanych.

virtualnetia.com | tworzenie stron internetowych
Tłumaczenia: www.hiszpanskiego.com